ഫാൽക്കോ പതിപ്പിന്റെ ഡോക്യൂമെന്റഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്: v0.33.1

Falco v0.33.1 ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സജീവമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിലവിൽ കാണുന്ന പതിപ്പ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സ്നാപ്പ്ഷോട്ടാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഡോക്യൂമെന്റഷന് വേണ്ടി latest version.

Last modified May 17, 2021
ശീർഷകംവെയ്റ്റ്
ഗോ ക്ലൈൻറ്2

client-go ഗോ ലൈബ്രറി ഇവ നൽകുന്നു:

 • ഫാൽക്കോ gRPC API ക്കായി type and service mappings. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, output schema കാണുക.
 • gRPC സർവറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ലളിതമാക്കുന്ന Client, Config ഘടനകൾ . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, documentation കാണുക.

എങ്ങനെയാണ് ഗോ ക്ലൈൻറ് ഫാൽക്കോ gRPC ഔട്ട്പുട്ട് API ലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും JSON ൽ ഇവൻറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കാണാൻ fully-functional example റഫർ ചെയ്യുക.

വ്യത്യസ്ത APIകൾക്കുള്ള കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ client-go റെപ്പോസിറ്റോറിയിലെ examples ഡയറക്റ്ററിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു .

 1. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ /tmp/{client.crt,client.key,ca.crt} എന്നതിലെ ഉദാഹരണത്തിൻറെ പാതയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

 2. client-go റൂട്ട് ഡയറക്റ്ററിയിൽ, ഇത് റൺ ചെയ്യുക:

  $ go run examples/output/main.go | jq
  

  ഔട്ട്പുട്ട് ഇവൻറുകൾ ഫാൽക്കോ ഇൻസ്റൻസിലെ നിയമങ്ങളുടെ ഗണത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു.

  {
   "time": {
    "seconds": 1570094449,
    "nanos": 259268899
   },
   "priority": 3,
   "rule": "Modify binary dirs",
   "output": "09:20:49.259268899: Error File below known binary directory renamed/removed (user=vagrant command=lua /home/vagrant/.dotfiles/zsh/.config/zsh/plugins/z.lua/z.lua --init zsh once enhanced pcmdline=zsh operation=rena
  me file=<NA> res=0 oldpath=/usr/bin/realpath newpath=/usr/bin/realpath container_id=host image=<NA>)",
   "output_fields": {
    "container.id": "host",
    "container.image.repository": "<NA>",
    "evt.args": "res=0 oldpath=/usr/bin/realpath newpath=/usr/bin/realpath ",
    "evt.time": "09:20:49.259268899",
    "evt.type": "rename",
    "fd.name": "<NA>",
    "proc.cmdline": "lua /home/vagrant/.dotfiles/zsh/.config/zsh/plugins/z.lua/z.lua --init zsh once enhanced",
    "proc.pcmdline": "zsh",
    "user.name": "vagrant"
   }
  }
  {
   "time": {
    "seconds": 1570094449,
    "nanos": 620298462
   },
   "priority": 4,
   "rule": "Delete or rename shell history",
   "output": "09:20:49.620298462: Warning Shell history had been deleted or renamed (user=vagrant type=unlink command=zsh fd.name=<NA> name=<NA> path=/home/vagrant/.zsh_history.LOCK oldpath=<NA> host (id=host))",
   "output_fields": {
    "container.id": "host",
    "container.name": "host",
    "evt.arg.name": "<NA>",
    "evt.arg.oldpath": "<NA>",
    "evt.arg.path": "/home/vagrant/.zsh_history.LOCK",
    "evt.time": "09:20:49.620298462",
    "evt.type": "unlink",
    "fd.name": "<NA>",
    "proc.cmdline": "zsh",
    "user.name": "vagrant"
   }
  }