ഫാൽക്കോ പതിപ്പിന്റെ ഡോക്യൂമെന്റഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്: v0.33.1

Falco v0.33.1 ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സജീവമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിലവിൽ കാണുന്ന പതിപ്പ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സ്നാപ്പ്ഷോട്ടാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഡോക്യൂമെന്റഷന് വേണ്ടി latest version.

ഫാൽക്കോ ഉദാഹരണങ്ങൾ

Last modified March 26, 2021

ഫാൽക്കോയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ.

കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക്, falco_rules.yaml ലെ പൂർണ്ണ റൂൾ ഫയൽ കാണുക.

ഒരു ഷെൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

- macro: container
 condition: container.id != host

- macro: spawned_process
 condition: evt.type = execve and evt.dir=<

- rule: run_shell_in_container
 desc: a shell was spawned by a non-shell program in a container. Container entrypoints are excluded.
 condition: container and proc.name = bash and spawned_process and proc.pname exists and not proc.pname in (bash, docker)
 output: "Shell spawned in a container other than entrypoint (user=%user.name container_id=%container.id container_name=%container.name shell=%proc.name parent=%proc.pname cmdline=%proc.cmdline)"
 priority: WARNING

അപ്രതീക്ഷിത ഔട്‍ബൗണ്ട് Elasticsearch കണക്ഷൻ

- macro: outbound
 condition: syscall.type=connect and evt.dir=< and (fd.typechar=4 or fd.typechar=6)

- macro: elasticsearch_cluster_port
 condition: fd.sport=9300

- rule: elasticsearch_unexpected_network_outbound
 desc: outbound network traffic from elasticsearch on a port other than the standard ports
 condition: user.name = elasticsearch and outbound and not elasticsearch_cluster_port
 output: "Outbound network traffic from Elasticsearch on unexpected port (connection=%fd.name)"
 priority: WARNING

ഡയറക്ടറി ഹോൾഡിംഗ് സിസ്റ്റം ബൈനറികളിലേക്ക് എഴുത്ത്

- macro: open_write
 condition: >
  (evt.type=open or evt.type=openat) and
  fd.typechar='f' and
  (evt.arg.flags contains O_WRONLY or
  evt.arg.flags contains O_RDWR or
  evt.arg.flags contains O_CREAT or
  evt.arg.flags contains O_TRUNC)  

- macro: package_mgmt_binaries
 condition: proc.name in (dpkg, dpkg-preconfigu, rpm, rpmkey, yum)

- macro: bin_dir
 condition: fd.directory in (/bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin)

- rule: write_binary_dir
 desc: an attempt to write to any file below a set of binary directories
 condition: evt.dir = < and open_write and not package_mgmt_binaries and bin_dir
 output: "File below a known binary directory opened for writing (user=%user.name command=%proc.cmdline file=%fd.name)"
 priority: WARNING

അംഗീകൃതമല്ലാത്ത കണ്ടെയ്നർ നെയിംസ്‌പെയ്‌സ് മാറ്റം

- rule: change_thread_namespace
 desc: an attempt to change a program/thread\'s namespace (commonly done as a part of creating a container) by calling setns.
 condition: syscall.type = setns and not proc.name in (docker, sysdig, dragent)
 output: "Namespace change (setns) by unexpected program (user=%user.name command=%proc.cmdline container=%container.id)"
 priority: WARNING

/dev-ൽ ഉപകരണേതര ഫയലുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ചില റൂട്ട്കിറ്റുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു)

- rule: create_files_below_dev
 desc: creating any files below /dev other than known programs that manage devices. Some rootkits hide files in /dev.
 condition: (evt.type = creat or evt.arg.flags contains O_CREAT) and proc.name != blkid and fd.directory = /dev and fd.name != /dev/null
 output: "File created below /dev by untrusted program (user=%user.name command=%proc.cmdline file=%fd.name)"
 priority: WARNING

സ്കൈപ്പ് / വെബെക്സ് അല്ലാത്ത പ്രോസസ്സ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു

- rule: access_camera
 desc: a process other than skype/webex tries to access the camera
 condition: evt.type = open and fd.name = /dev/video0 and not proc.name in (skype, webex)
 output: Unexpected process opening camera video device (command=%proc.cmdline)
 priority: WARNING

Last modified March 26, 2021: docs directory (83f7683)